Anatomia Zindywidualizowanej Świadomości Drukuj

Muzykę Komory 3 miejsca Hakomi zaprojektowano tak, aby stymulowała w twoim życiu praktykowanie nieoczekiwanych wydarzeń oraz zachęcała ciebie do rozwinięcia -- lub w ogóle ożywienia -- twojego podejścia do eksperymentowania podczas interakcji z życiem.           

Życie serwuje każdej jednostce zdumiewający zestaw tajemniczych wiadomości. Zachęca się ciebie do „bycia sobą”, a jednak równocześnie zmusza się ciebie i trenuje -- jednakże subtelnie -- do podporządkowania się strukturze i normom społecznym. Uczy się ciebie świeckiej wiedzy o przeszłości ludzkości, ale nie informuje o duchowym celu blisko terminowej przyszłości ludzkości. Są to zaledwie dwa przykłady tego jak wpływa się na jednostkę, aby stała się ona posłuszna rozpowszechnionemu porządkowi społecznemu.        

W warunkach napięcia naturalnie generowanego przez rywalizujące oddziaływania, różnorodne wiadomości, oraz społeczne rozporządzenia pojawia się lęk jednostki złapanej w imadło: rób to, ale nie rób tego. Tak narzucony konformizm tłumi impuls eksperymentowania z życiem, w następstwie czego jednostka taka łatwo podporządkowuje się zalecanej ścieżce mądrości ograniczonego pola postrzegania.

Istnieje w twoim wnętrzu głos, który przekazuje tobie prawdę bez względu na konsekwencje. Głos ten w terminologii WingMakers określany jest jako: Ślad Pozostałości Suwereno-Integralności. Znajduje się on w każdym z was i -- w różnym stopniu -- jest słyszalny, jeśli nie dla ludzkiego ucha to dla ludzkiego umysłu.

Jest to ten głos, który połączony jest z tą częścią ciebie, która jest całością ciebie. W Glosariuszu WingMakers istnieje następująca definicja na opisanie tego aspektu istoty:      

ŚLAD POZOSTAŁOŚCI

Instrument ludzki jest genetycznie złożony z trzech odrębnych, ale powiązanych struktur: składnik fizyczny (ciało), predyspozycje emocjonalne (wzornik emocjonalny), oraz konfiguracja mentalna (generator myśli umysłu). Te trzy aspekty instrumentu ludzkiego są w niewytłumaczalny sposób wzajemnie połączone, poprzez zawiły i całkowicie unikalny kod genetyczny i doświadczenie życiowe. 

Wewnątrz instrumentu ludzkiego, działające jako animator twórczej dobroci, mieści się Ślad Pozostałości Suwereno-Integralności. Ślad Pozostałości jest muzą czy też formacją inspiracyjną instrumentu ludzkiego tak dalece jak zainteresowana jest tym dana jednostka. Jest ono głosem dochodzącym z głębi osobistości, który pobudza najpotężniejsze i najszlachetniejsze instynkty oraz emocjonującą twórczość istoty ludzkiej: stwarzanie aktów dobroci, które dotykają duszy ludzkiej w nas samych i u innych. 

Jest to trudna abstrakcja do zrozumienia dla ludzi ograniczonych barierami czasu, ale świadomość Suwereno-Integralności to element spajający świadomość istoty we wszystkich światach czaso-przestrzeni. Wszystkie ekspresje i doświadczenia instrumentu ludzkiego, ujęte kolektywnie, zdeponowane są w stanie świadomości Suwereno-Integralności, i to jest dokładnie to, co pozostawia ślad w instrumencie ludzkim jednostki.

Dla jednostek, które podróżowały poprzez materialny wszechświat w różnych czasach, miejscach, i ciałach fizycznych, Ślad Pozostałości jest bardziej oddziałujące i wyraziste. U tych, którzy są stosunkowo nowi we Wszechświecie CzasoPrzestrzeni, odczuwany jest brak stałego oddziaływania Śladu Pozostałości, i łatwo jest on zastępowane przez pokusę władzy, strach, i chciwość -- maszyneria przetrwania. 

We wnętrzu każdego instrumentu ludzkiego mieści się ślad Suwereno-Integralności, który określany jest jako „pozostałość” tylko dlatego, iż istnieje on w wymiarze czasu i przestrzeni. W rzeczywistości jest ono odlewem energii użyczonej instrumentowi ludzkiemu przez Suwereno-Integralność. Jest to właśnie ta energia, która generuje pomysły i inspiracje, czyniąc je dostępnymi dla głosu tego wszystkiego czym jesteś, tak aby mogły wynurzyć się na światy czasu i przestrzeni, w których jesteś jedynie cząsteczką twojej całkowitej istoty.

Ślad Pozostałości jest często mylone z Wyższą Jaźnią, lub z duszą ludzką. Różnica ta, jakkolwiek subtelna może się wydawać, jest ważną kwestią do zrozumienia. Istnieje wiele odrębnych, ale ostatecznie scalonych, stanów świadomości, które animują, bezpośrednio wyrażają, i obserwują instrument ludzki. Energia Śladu Pozostałości wygenerowana jest ze świadomości Suwereno-Integralności, przefiltrowana przez Nawigatora Całości, a następnie odciśnięta na umyśle, emocjach, i ciele fizycznym.

Energia ta, z racji jej pochodzenia od Suwereno-Integralności, nasyca instrument ludzki różnorodnością pomysłów, ideałów, i sposobów podejścia do istoty. Nie jest ona zatrzymana przez żadną konwencję ani strukturę społeczną. Nie jest ona też zredukowana przez zastraszenie. Cechuje ją zdecydowanie w jej działaniach polegających na wsączeniu wrodzonych praw suwerenności poprzez wyrażenie jej odpowiedzialnego i poinformowanego głosu. Energia ta kalibruje ścieżkę ascendencyjną śmiertelnego przewoźnika duszy w stosunku do poczynań twórczej dobroci, niezależności od przeszkód, szyderstwa, i zwyczajowych ozdobników kultury.

Ślad Pozostałości to ważny element ogólnej architektury zindywidualizowanej świadomości, którą każdy z nas -- żyjąc w obrębie światów czasu i przestrzeni -- posiada.

 

Diagram

  (Aby zobaczyć całość diagramu kliknij obrazek powyżej.)

 

W sumie istnieje sześć podstawowych, wzajemnie zintegrowanych systemów składających się na zindywidualizowaną świadomość. Poza Śladem Pozostałości, pozostałe komponenty tej architektury to:       

Instrument Ludzki składający się z 24 systemów głównych oraz czterech elementów podstawowych: ciało, emocje, umysł, oraz genetyczny umysł. Instrument ludzki to przewoźnik duszy w światach czasu i przestrzeni.  

Fantomowy Rdzeń szerzej opisano w Trzecim Dyskursie Lyricusa. Poniżej zamieszczono krótki cytat z dyskursu:    

Nawet w spokojnych momentach twojego życia, gdy patrzysz bezwiednie przez okno lub czytasz książkę, ma miejsce ogromny wszechświat doświadczania, który dostrzegany jest przez fantomowy rdzeń. Każdy najmniejszy nawet szczegół jest wiernie rejestrowany i przenoszony do duszy.

Fantomowy rdzeń to super świadomość instrumentu ludzkiego. Jest on oddzielony od duszy i pełni funkcję jej emisariusza w świecie, w którym zachodzą interakcje instrumentu ludzkiego. 

To dzięki tej świadomości dusza doświadcza naturalnego świata ograniczenia i oddzielenia, przyciągając doświadczenia, które pomagają jej w należytym zrozumieniu Wielkiego Multiwersu będącego zewnętrzną szatą Pierwszego Źródła.

Dusza Ludzka (świadomość istoty) ujmując w najprostszych słowach, jest fragmentem Świadomości Powszechnego Ducha Pierwszego Źródła. Jak przedstawiono to w glosariuszu WingMakers, składa się ona z niezwykle wysubtelnionej i czystej wibracji energii dorównującej Inteligencji Źródła (duchowi Pierwszego Źródła). Dusza ludzka to nieśmiertelna, żyjąca, i koherentna świadomość będąca repliką energii jej Stwórcy, posiadająca jednocześnie indywidualną świadomość unikalnej osobowości.           

Suwereno-Integralność jest stanem świadomości, dzięki któremu istota i wszystkie jej zróżnicowane formy wyrażania i postrzegania są zintegrowane jako świadoma całość. Suwereno-Integralność to centralna tożsamość jednostki. Jest ona punktem, który spaja oparte na doświadczeniu światy czasu i przestrzeni z wrodzoną wiedzą Pierwszego Źródła, deaktywowaną w jednostce w momencie jej narodzin. Suwereno-Integralność to zestawienie całego wytworzonego doświadczenia oraz całości instynktowej wiedzy.         

Nawigator Całości nakierowuje instrument ludzki do postrzegania egzystencji fragmentarycznej jako korytarza prowadzącego do całości i jedności. Nawigator Całości kieruje się ku całości i integracji. Jest on sercem świadomości istoty, prowadzącym instrument ludzki i duszę ludzką do zespolenia i operowania jako pojedyncza, suwerenna istota sprzężona ze wszystkimi pozostałymi istotami. Nawigator Całości to siła grawitacyjna formująca celowe grupowanie się Suwereno-Integralności, funkcjonująca w suwerenności wobec egzystencjalnego uchwytu samowystarczalności.            

 

Na anatomię zindywidualizowanej świadomości składa się sześć wymienionych powyżej podstawowych systemów energetycznych, i w obrębie tejże architektury, jedynie ciało fizyczne -- czubek góry lodowej -- jest widzialne dla ludzkiego oka. Każdy z tych systemów energetycznych posiada świadomość sensoryczną dostrojoną do samo-identyfikacji, podobnie jak system oko-mózg w ludzkim ciele dostrojony jest do postrzegania ciała fizycznego. Przykładowo, Nawigator Całości posiada zmysły dostrojone do widzenia, słyszenia, analizy, i odczuwania samego siebie, i dzięki temu, identyfikuje on siebie jako centralny element zindywidualizowanej świadomości bądź osobowości. Zależność ta nazywana jest punktem postrzeżeniowym (kliknij aby obejrzeć diagram).  

W większości przypadków, podstawowe systemy tworzące zindywidualizowaną świadomość nie są świadome jeden drugiego w jakiś znaczący sposób i funkcjonują one niezależnie -- jakby w swoim własnym świecie. W niektórych przypadkach, ma miejsce zdawanie sobie sprawy -- jednakże jest słabo utrzymywane -- iż świadomość składa się z czegoś więcej niż to, co jest bezpośrednio widzialne w spektrum dostępnej percepcji. W rzadkich przypadkach, ma miejsce zarówno zdawanie sobie sprawy jak i zrozumienie całokształtu owej struktury oraz jej całościowego celu, i taki właśnie stan istnienia jest kierunkiem ewolucyjnym gatunku ludzkiego.              

Muzyka to doświadczenie wibracyjne, które może być tak „dostrojone”, aby wpływało na całościową strukturę zindywidualizowanej świadomości. Wibracje muzyczne dają się zorganizować w taki sposób, aby nawiązywały interakcje z komponentami zindywidualizowanej świadomości w sposób skoordynowany pod kątem orkiestracji elementów zindywidualizowanej świadomości (wymienionych powyżej) do stawania się coraz to bardziej świadomym jeden drugiego. Innymi słowy, wibracje muzyczne mogą rozbudzać i kształtować elementy zindywidualizowanej świadomości do stania się bardziej skoordynowanym całokształtem, skłaniając je do zaangażowania się wokół wspólnego celu.

Muzykę Komory 3 Projektu Hakomi zaprojektowano tak, aby stymulowała każdy z elementów zindywidualizowanej świadomości, jednak szczególny nacisk położono na wywoływanie głosu Śladu Pozostałości. Powodem tego jest fakt, iż Ślad Pozostałości można przyrównać do prekursora stanu świadomości Suwereno-Integralności -- ujmując to w terminach światów czasu i przestrzeni.   

To właśnie Ślad Pozostałości posiada zdolność stwarzania i podtrzymywania ścieżki mądrości bazującej na zasadach życiowych Suwereno-Integralności Jeśli klikniesz na odnośnik do diagramu odnoszącego się do Architektury Zindywidualizowanej Świadomości , zauważysz dysproporcję pomiędzy ludzką osobowością, a ogromem zindywidualizowanej świadomości. Ludzka osobowość jest tam, gdzie jednostka spędza swoje życie. Znaleźć ją też można praktycznie we wszystkich mediach -- telewizję, muzykę, filmy zaprojektowano do nawiązania połączenia z jednostką.

Zindywidualizowana świadomość jest szablonem, do postaci którego nasz Stwórca powołuje każdego z nas. Jesteśmy zindywidualizowaną świadomością złożoną z elementarnych komponentów i funkcjonalności w nich zachodzących bez względu na to czy dostrzegamy i rozumiemy ten fakt, czy też nie. Kiedy już nastąpi niepodważalne naukowe odkrycie duszy ludzkiej, wspaniała architektura którą posiada każdy z nas, wciąż jeszcze pozostawać będzie w dużym stopniu niezbadana.  

Muzyka Komory 3 miejsca Hakomi nie jest przeznaczona wyłącznie dla ludzkiej osobowości, jej przeznaczeniem jest zindywidualizowana świadomość. Stąd też jest ona skomponowana w taki a nie inny sposób -- tj. do postaci podróży, której ścieżka prowadzi przez mozaikę dźwięków, wzorów, kluczy, rytmów, intonacji, partii wokalnych i słownych. Z tego samego powodu niektórzy podczas pierwszego jej słuchania mogą poczuć się niewygodnie, jako że muzyka ta przemawia do tych elementów ich istoty energetycznej, którym przypadła do gustu rzeczywistość bycia niezauważalnymi.

Jest rzeczą niezwykle ważną, aby jednostka znała ogrom własnej struktury, oraz wiedziała, w jaki sposób ludzka osobowość może stać się bardziej świadoma „elementów składowych” jej świadomości oraz tego jak one funkcjonują. Powód tego jest prosty: konceptualne zrozumienie własnego ogromu zawiera w sobie ziarno poszerzające zmysł eksperymentowania i doświadczania przygód.       

Żeby być jasnym w sformułowaniach, kiedy używam sformułowań „eksperymentowanie” oraz „doświadczanie przygód”, to nie są one równoznaczne ze smakowaniem nowych potraw czy eksperymentowaniem z nowym stylem ubierania się. Chodzi tutaj o szczególne przykładanie uwagi do motywacji mających na celu poszerzanie i regularne odświeżanie twojego rozumowania szerszej dynamiki kształtującej twój świat -- zarówno jako jednostka, jak i jako gatunek.

Przykładowo, badania wykazały, że przeciętna osoba zanim osiągnie wiek dorosły, zostaje przesiąknięta liczbą 200,000 scen przemocy zaserwowanych przez media. Taka ekspozycja na przemoc wspiera agresywne tendencje wrodzone w instynkty przetrwania instrumentu ludzkiego. Agresja ta manifestuje się na wszystkich obszarach działań człowieka, nie ograniczając się jedynie do interakcji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, ale de facto manifestując się również jako międzynarodowy dysonans.

Cząstka twojej zindywidualizowanej świadomości nazywana ludzką osobowością nieustannie poddawana jest klimatyzowaniu przez społeczeństwo. Świadomie lub też nie, jeśli ten element twojej tożsamości stanie się twoim wyłącznym punktem postrzeżeniowym, to będziesz skłaniać się odpowiadać na życie zgodnie z programem twojej ludzkiej osobowości -- czyli używając instynktów.                

Istnieje też inny program osadzony w zindywidualizowanej świadomości. Program ten -- w odniesieniu do światów czasu i przestrzeni -- w głównej mierze wyrażany jest poprzez Ślad Pozostałości Suwereno-Integralności.   

Jednostki, które postrzegają siebie jako zindywidualizowaną świadomość, a nie tylko ludzką osobowość, natychmiastowo uzyskują intensywniejsze połączenie z głosem Śladu Pozostałości. Ta prosta czynność może na nowo rozpalić program osadzony w zindywidualizowanej świadomości oraz roziskrzyć nową ścieżkę mądrości. Jest niewyobrażalnie niekorzystną luką fakt braku odpowiednich środków medialnych przemawiających do tego aspektu ludzkiej świadomości oraz wspierających wynurzenie się i ekspresję tego programu. Rolę takiego środka, po części, pełni muzyka Komory 3 miejsca Hakomi.

Z mojego świata do twojego,

James

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC